BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------------
V/v: phân bổ vốn viện trợ bổ sung của AusAID năm 2011 thực hiện CTMTQG Nước sạch & VSMTNT cho 62 huyện nghèo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính

Ngày 28 tháng 3 năm 2011, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Úc có thư gửi Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT năm 2011 từ nguồn kinh phí kết dư của nhà tài trợ. Ngày 29/3/2011, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản đề nghị các tỉnh có 62 huyện nghèo rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí bổ sung theo yêu cầu của nhà trợ. Ngày 18/4/2011 của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Úc có thư thông báo và đề nghị phân bổ vốn bổ sung 6,5 triệu đô la Úc thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT cho 62 huyện nghèo (tương đương 136 tỷ đồng). Trên cơ sở đề xuất nhu cầu bổ sung kinh phí năm 2011 của tỉnh có 62 huyện nghèo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và làm việc thống nhất với các nhà tài trợ về dự kiến phân bổ kinh phí bổ sung năm 2011 như sau:
1. Tiêu chí phân bổ vốn:
- Danh mục các hoạt động, dự án đã có quyết định phê duyệt theo qui định thủ tục xây dựng cơ bản.
- Cam kết của UBND tỉnh về việc đảm bảo giải ngân hoàn thành nguồn vốn được bổ sung trong năm 2011.
- Căn cứ vào những ưu tiên của nhà tài trợ.
- Không phân bổ kinh phí cho 4 tỉnh (Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình và Lâm Đồng) do tại thời điểm xem xét các tỉnh chưa có đề nghị của UBND tỉnh theo yêu cầu của nhà tài trợ (kèm theo thư của nhà tài trợ).
2. Dự kiến phân bổ:
Đơn vị: triệu đồng

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

TT
Tỉnh
Nhu cầu bổ sung kinh phí
Dự kiến bổ sung kinh phí
1
Hà Giang
39.520
10.000
2
Cao Bằng
26.665
12.000
3
Lào Cai
9.448
6.000
4
Yên Bái
9.000
5.000
5
Bắc Cạn
7.611
5.000
6
Phú Thọ
69.831
7.000
7
Bắc Giang
10.201
8.000
8
Sơn La
41.180
15.000
9
Lai Châu
28.950
20.000
10
Điện Biên
18.766
5.000
11
Thanh Hóa
14.906
8.000
12
Nghệ An
10.489
0
13
Quảng Bình
14.100
0
14
Quảng Trị
12.000
5.000
15
Quảng Nam
17.545
0
16
Quảng Ngãi
27.600
4.000
17
Bình Định
13.270
6.000
18
Ninh Thuận
49.987
10.000
19
Lâm Đồng
0
0
20
Kon Tum
14.316
10.000
Tổng cộng:
435.386
136.000

3. Dự kiến kết quả đầu ra:
Với tổng phí 136 tỷ đồng được phân bổ, dự kiến tăng thêm khoảng 68.000 người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (suất đầu tư trung bình 2,0 triệu đồng/người);
Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức họp và tham vấn ý kiến thống nhất với nhà tài trợ AusAID về dự kiến phân bổ trên.
Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến và gửi Bộ Tài chính sớm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của Chương trình trước ngày 31/5/2011 theo yêu cầu của nhà tài trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?