TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1730/HQAG-KTSTQđề ngày 09/10/2013 (không có hồ sơ kèm theo) của Cục Hải quan tỉnh An Giang vềvướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Philippines phát hành, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc xử lý vướng mắc C/Omẫu D in lỗi mặt sau của Philippines: đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng hướngdẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2011. Trườnghợp C/O không đáp ứng hướng dẫn tại công văn dẫn trên thì thực hiện thủ tục từchối theo quy định;

2. Trường hợp C/O có hóa đơn thươngmại do bên thứ ba phát hành:

Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCTcủa Bộ Công Thương thì

"1. Cơ quan Hải quan Nướcthành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn bán hàng đượcphát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nướcthành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó miễn làhàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại Phụ lục 1.

2. Người xuất khẩu sẽ đánh dấuvào ô "Thrid country invoicing" và ghi các thông tin như tên và nướccủa công ty phát hành hóa đơn trên C/O./."

Trường hợp C/O mẫu D không đáp ứngquy định dẫn trên thì không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mạitự do Asean.

3. Thư xác minh của cơ quan cấp C/Ochỉ được xem xét chấp nhận khi thư này được cơ quan cấp C/O gửi trực tiếp tớiTổng cục Hải quan (Cuc Giám sát quản lý là đầu mối). Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 869/GSQL-TH ngày 05/9/2013 gửi Công tyTNHH dự án Hồ Tràm và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính