BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1067/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty Cổ phần Sông Đà 909.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 151S99-TCKT-CV ngày 12/12/2012 của Công ty cổphần Sông Đà 909 về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

-Tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN quyđịnh:

“Điều20. Hiệu lực thi hành

2.Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định củaLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 , Luật Dầu khí và các văn bảnpháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hànhthì tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp số 09/2003/QH11 , Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ đãban hành cho thời gian còn lại;…”.

-Tại công văn số 2924/TCT-PC ngày 19/8/2011 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuếTNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 hướng dẫn:

“…

-Căn cứ vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày13/11/2008 của Văn phòng Chính phủ: “Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với biệnpháp mà Bộ Tài chính đã thực hiện giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối vớitổ chức niêm yết chứng khoán trong thời gian 02 năm, kể từ khi có chứng khoánđược niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn các năm2004-2006”.

-Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 10997/BTC-CST ngày 08/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối vớitổ chức niêm yết chứng khoán.

Cácdoanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn từ năm 2004-2006, kểtừ năm niêm yết chứng khoán đến năm 2008 (năm tài chính) doanh nghiệp đangtrong thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Luật thuếTNDN, doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi giảm thuế TNDN do có chứng khoánniêm yết lần đầu theo hướng dẫn tại công văn số 11924 TC/CST, công văn số10997/BTC-CST của Bộ Tài chính nêu trên theo các trường hợp sau: Doanh nghiệphết thời gian miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN, doanhnghiệp mới kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán; Doanh nghiệp hếtthời gian miễn thuế TNDN, đang trong thời gian giảm thuế TNDN quy định của LuậtThuế TNDN, doanh nghiệp đã kê khai đồng thời giảm 50% thuế TNDN do niêm yếtchứng khoán và quy đổi thành năm miễn thuế TNDN thì doanh nghiệp được hưởng đủ02 năm giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu.

Trườnghợp các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006,kể từ năm đầu tiên niêm yết chứng khoán đến hết năm 2008 doanh nghiệp đangtrong thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Luật ThuếTNDN, nhưng nếu đến năm 2008 doanh nghiệp vẫn chưa kê khai hưởng ưu đãi giảm50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu thì từ năm 2009theo quy định của Luật thuế TNDN sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2009, doanhnghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứngkhoán niêm yết lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006”.

Căncứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Sông Đà 909đến hết năm 2008 vẫn chưa kê khai hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộpdo có niêm yết chứng khoán lần đầu thì từ năm 2009 doanh nghiệp không đượchưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có niêm yết chứng khoán lần đầugiai đoạn 2004-2006.

Côngvăn này thay thế công văn số 986/TCT-PC ngày 26/3/2013 của Tổng cục Thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Sông Đà 909 biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC-Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Phạm Thanh Tùng