VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Chuyển Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài theo hình thức Hợp đồng BOT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 11078/BGTVT-ĐTCT ngày 17 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9666/BKHĐT-KCHTĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 15610/BTC-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013) về việc chuyển Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chuyển giao trách nhiệm là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về Bộ Giao thông vận tải đối với dự án BOT đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài.
2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện việc chuyển giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.
- Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo, giám sát việc thực hiện để đẩy nhanh tiến độ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chỉ đạo thực hiện Dự án chậm tiến độ trong thời gian qua. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ Dự án.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT
- Lưu: VT, KTN (3b). Hong (27b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ