BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/BXD-KTXD
V/v: định mức hao hụt màng chống thấm HDPE.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng nông nghiệpvà phát triển nông thôn Công ty TNHH MTV

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 293/TCTXD /KT-TC ngày17/4/2014 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công tyTNHH MTV về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE.Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác thi công màng chốngthấm HDPE của gói thầu số 10 Xây dựng bãi thải xỉ thuộc Dự án Thi công xây dựngNhà máy nhiệt điện Hải Phòng, trường hợp tính chất và quy cách đặc điểm kỹthuật tương tự vật liệu được sử dụng để gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹthuật như nêu tại văn bản số 293/TCTXD /KT-TC thì chủ đầu tư và nhà thầu có thểxem xét vận dụng mức hao hụt của vải địa kỹ thuật như hướng dẫn tại mã hiệuAL.16100 của tập Định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bảnsố 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng là phù hợp.

Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp vàphát triển nông thôn Công ty TNHH MTV căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THÚ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh