TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3604/HQHCM-GSQLđề ngày 17/10/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đếnviệc xem xét tính hợp lệ của mẫu C/O mẫu AK, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

Ngày 23/01/2013, Tổng cục Hải quanđã có công văn số 58/GSQL-TH trả lời Công ty TNHH nhựa và hóa chất Phú Mỹ vàCục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trường hợp tương tự. Đề nghị đơn vị căncứ hướng dẫn tại công văn trên để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

(Gửi kèm bản sao công văn số58/GSQL-TH dẫn trên)

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính