BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1068/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 384/LĐTBXH-CSLĐ ngày 06/4/2010 của Quý Sở về việc hướng dẫn chế độ nâng bậclương đối với người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, BộLao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Thôngtư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 sửa đổi điểm 4, mục V, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXHvà điểm 4, mục V, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương thì:

- Doanh nghiệp có trách nhiệmphối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâmthời xây dựng quy chế nâng bậc lương hàng năm trong doanh nghiệp.

- Quy chế nâng bậc lương hàngnăm phải quy định thời hạn nâng bậc lương đối với từng chức danh hoặc nhóm chứcdanh nghề, công việc.

- Căn cứ vào Quy chế nâng bậclương hàng năm doanh nghiệp lập kế hoạch và tổ chức nâng bậc lương đối vớingười lao động đủ điều kiện và thời gian theo quy chế.

Như vậy, thời hạn để xét nângbậc lương đối với người lao động tùy thuộc thời hạn được quy định trong Quy chếnâng bậc lương của doanh nghiệp tương ứng với từng chức danh hoặc nhóm chức danhnghề, công việc. Pháp luật lao động không quy định người lao động có thời hạnlàm việc đủ 12 tháng tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nâng lương một lần.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai biết và hướngdẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh