BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/TCT-CS
V/v vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7071/CT-THNVDT ngày 19/12/2012 và công văn số 5207/CT-THNVDT ngày 10/10/2012nêu vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1.e điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT hướngdẫn:

"e) Trường hợp người nộp thuếcó hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lậpđơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sởchính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoạitỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tạiđịa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó".

Tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơkhai thuế so với thời hạn quy định.

Tại điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các hình thức xử phạt,mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công tycổ phần đầu tư xây dựng Phước Thịnh (Công ty) phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơquan thuế tại tỉnh Kon Tum cho công trình xây dựng nêu trên.

Theo công văn trình bày của CụcThuế, Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long thực hiện thi công xây dựng nhàmáy bột giấy và giấy Tân Mai tại tỉnh Kon Tum nhưng Công ty đã thực hiện kêkhai, nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng nêu trên tại trụ sở chính. Nhưvậy trụ sở chính đã kê khai nộp thuế cho công trình xây dựng đó và nếu cơ quanthuế quản lý Công ty kiểm tra xác định Công ty đã kê khai nộp thuế đầy đủ chocông trình này thì hành vi nêu trên của Công ty không phải là hành vi trốn thuếmà là hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điều 9 Nghị định số98/2007/NĐ-CP và điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Tuy nhiên, qua sự việc trên CụcThuế tỉnh Kon Tum cũng cần chỉ đạo các Phòng, Chi cục rút kinh nghiệm, rà soátcác công trình xây dựng trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn các đơn vị thựchiện, theo sát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn