BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1068/TM-TTTM
V/v Tham gia mạng ASEM

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 3849/VPCP-TTTH ngày 11/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Thương mại là đầu mối chủ trì xây dựng trang chủ của Việt Nam tham gia mạng ASEMconnect trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế của Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM).

Để xúc tiến cơ hội kinh doanh và giao lưu thương mại, đầu tư giữa Châu Á và Châu Âu, Bộ Thương mại đã chỉ đạo Trung tâm thông tin Thương mại hoàn thành việc xây dựng trang chủ của Việt Nam và chính thức tham gia mạng ASEMconnect từ năm 2001.

ASEMconnect là nhịp cầu kinh doanh Á-Âu, là nơi gặp gỡ, tìm kiếm bạn hàng và thị trường của cộng đồng các doanh nghiệp 10 nước Châu Á và 15 nước châu Âu. Qua mạng thông tin hội nhập này, các doanh nghiệp của Việt Nam có điều kiện tiếp cận và giao dịch thương mại với các đối tác trong và ngoài nước. đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận lợi cho các địa phương trong việc kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tiến trình hội nhập và hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhằm khai thác tối đa lợi ích của mạng ASEMconnect trong việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và xúc tiến kêu gọi đầu tư của tỉnh, Bộ Thương mại đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn chỉ đạo các ban ngành của tỉnh tham gia tích cực và mạng ASEMconnect.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin Thương Mại-Bộ Thương mại

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: 84-4-8251312; Fax: 84-4-9349177

E.mail:

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ