VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1068/VPCP-KTN
V/v Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch từ nguồn nước Kênh Đông

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Công ty cổ phần cấpnước Kênh Đông tại công văn số 18/CV-WASS ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc báocáo các vướng mắc trong việc triển khai Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạchtừ nguồn nước Kênh Đông tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh có biện pháp giải quyết dứt điểm việc xác định tuyến ống cấp nước sạchthuộc Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch từ nguồn nước Kênh Đông, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Công ty cổ phần cấp nước Kênh Đông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ