BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1069/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng máy nén khí công nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 312/HQHCM-NV ngày 04/02/2009 của Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc mã số mặt hàng máy nén khí côngnghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

-Mặt hàng máy nén khí công nghiệp (loại máy nén khí cỡ lớn, công nghệ ly tâmhoặc tuabin lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp, có công suất ≥ 16 m3/phhoặc 112 kW (150 HP)) thuộc các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng kývới cơ quan Hải quan trước ngày 01/01/2008 thực hiện theo công văn số 15350/BTC-CST ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại mộtsố mặt hàng nhập khẩu trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theoQuyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đượcphân loại vào mã số 841480.49.10

-Máy nén khí công nghiệp thuộc các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng kývới cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2008 thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu,biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày02/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó,

+Có công suất > 21 kW, phân loại vào mã số 841480.42.90

+Có công suất ≤ 21 kW, phân loại vào mã số 841480.49.90

-Riêng đối với các loại máy nén khí công nghiệp (loại máy nén khí cỡ lớn, côngnghệ ly tâm hoặc tuabin lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp, có công suất ≥16 m3/ph hoặc 112 kW (150 HP)) phân loại vào mã số 841480.49.20(thực hiện theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng BộTài chính, áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký với cơ quanHải quan từ ngày 22/4/2008).

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn