BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1069/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ngânhàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 2699/SCB-TGĐ12 ngày 29/8/2012 và công văn số 1950/SCĐ-TGĐ12 ngày 3/7/2012 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn nêu vướng mắc về kêkhai hoạt động bán ngoại tệ trên bảng kê 01-1/GTGT. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1.Trước thời điểm 1/3/2012:

Tạiđiểm c khoản 2.1 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BCT ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT quy định:

“c)Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

Trườnghợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế cóhoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩmvàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng,bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT”.

Căncứ hướng dẫn trên thì trước ngày 1/3/2012 hoạt động kinh doanh ngoại tệ thựchiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

2.Từ thời điểm 1/3/2012:

-Tại tiết d khoản 8 điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế quy định:

“d)Kinh doanh ngoại tệ”.

Theođó, từ ngày 1/3/2012 hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.

-Ngày 27/8/2012, Ngân hàng nhà nước có ý kiến tại công văn số 5447/NHNN-TCKT nhưsau:

“Theoquy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp quy định doanh thu hoạt độngtài chính gồm lãi tiền vay cho vay, lãi tiền gửi, thu nhập về hoạt động kinhdoanh chứng khoán… được kê khai tại cột 8 bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa,dịch vụ bán ra (MS01-1/GTGT) là số tiền lãi thu về, không bao gồm số tiền vốnbỏ ra.

Tuynhiên theo quy định hiện hành về chế độ kế toán các tổ chức tín dụng quy định:Doanh thu trực tiếp từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ gồm số chênh lệch giữa giámua vào và giá ngoại tệ bán ra. Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất trong kêkhai thuế thì doanh số bán ngoại tệ kê khai tại cột 8 bảng kê hóa đơn, chứng từhàng hóa, dịch vụ bán ra (MS01-1/GTGT) cũng được tính là chênh lệch giữa giá bánngoại tệ trừ (-) giá vốn của ngoại tệ bán ra”.

-Tại điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT.

Căncứ các hướng dẫn nêu trên, doanh số mua bán ngoại tệ để kê khai vào cột số 8của bảng kê 01-1/GTGT hàng tháng là chênh lệch giữa giá bán ngoại tệ trừ (-)giá vốn của ngoại tệ bán ra.

Tổngcục Thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCNH, CĐKT, TCDN, PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn