VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 10693/VPCP-KTN
V/v: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 196/BC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2913 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông tại công văn nêu trên.
2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008, nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trình Thủ tướng Chính phủ Quý II năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, CT, CA, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ