TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10694/CT-TTHT
V/v: Chi phí hoa hồng môi giới.

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kinh gửi:

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai .
Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, Quận 1.
MST 0300397028

Trả lời văn thư ngày 23/11/2011 của Công ty về chi phí hoahồng môi giới, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi đượctrừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“...

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quyđịnh của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế bao gồm:

...

2.19. Phầnchi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chitiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiếtkhấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệpthành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thànhlập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tạiđiểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giámua của hàng hoá bán ra;

...”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh chi hoa hồngmôi giới cho nhà môi giới thì phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp để làm căncứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chimôi giới này thuộc nhóm bị khống chế 10% theo quy định trên.

Trường hợp nhà môi giới là cá nhân thì trước khi thanh toántiền hoa hồng môi giới cho cá nhân môi giới, Công ty phải khấu trừ thuế thunhập cá nhân (TNCN) theo quy định tại Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày04/8/2011 của Bộ Tài Chính. Các hồ sơ chứng từ như hợp đồng môi giới, chứng từthanh toán, bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày10/02/2011 của Bộ Tài Chính), hồ sơ khấu trừ thuế TNCN ...là căn cứ để Công tytính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT số 4
- Lưu: (HC,TTHT)
2436-208129/11
Tri91

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh