Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10695 TC/TCT NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU THÙNG ĐỰNG RÁC BẰNG NHỰA
CÓ BÁNH XE DI CHUYỂN

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 4488/TCHQ-KTTT ngày 10/10/2001 của Tổng cục Hải quan đề nghị hướngdẫn phân loại mặt hàng thùng đựng rác bằng nhựa có bánh xe di chuyển; Về việcnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mụcBiểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì:

Mặt hàng thùng đựng rác bằng nhựa có bánh xe để di chuyển,thuộc nhóm 3924, mã số 39249000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (năm mươiphần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo việcthực hiện. Công văn này thay thế Công văn số 2110 TC/TCT ngày 05/09/1997 của BộTài chính. Các trường hợp nhập khẩu thùng đựng rác bằng nhựa có bánh xe để dichuyển trước thời điểm Bộ Tài chính ban hành công văn này thực hiện nộp thuếnhập khẩu theo hướng dẫn tại Công văn số 2110TC/TCT ngày 05/09/1997 của Bộ Tàichính.