BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Xe đạp Con rồng Việt Nam TNHH;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục thuế nhận được công văn số 01 đề ngày 16/10/2002 của Công ty Xe đạp con rồng Việt Nam Trách nhiệm hữu han (TNHH) về việc thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty mua bảo hiểm của Công ty bảo hiểm nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì phần bảo hiểm mua cho sản phẩm xe đạp từ Công ty Bảo hiểm (trong nước và nước ngoài) nếu có đầy đủ chứng từ, là một phần chi phí kèm theo chi phí sản phẩm xe đạp bán ra, sẽ không phải chịu thuế theo quy định tại Thông tư này. Tuy nhiên, theo bản hợp đồng (photocopy) kèm theo thì đây là hợp đồng bảo hiểm rủi ro cho doanh nghiệp. Do đó, theo quy định tại Điểm 3.5b, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hạch toán vào chi phí hợp lý trong năm tính thuế các chi phí Bảo hiểm trách nhiệm, Bảo hiểm tài sản theo hợp đồng ký với các doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam hoặc các doanh nghiệp Bảo hiểm khác được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do vậy, trường hợp Công ty ký hợp đồng bảo hiểm nước ngoài chưa được phép hoạt động tại Việt Nam hoặc ký hợp đồng Bảo hiểm thông qua một Công ty nước ngoài Công ty nước ngoài khác thì chi phí Bảo hiểm trả theo các hợp đồng này không được hạch toán vào chi phí hợp lý trong năm tính thuế. Công ty phải sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi trả cho các hợp đồng Bảo hiểm này.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty xe đạp Con rồng Việt Nam TNHH biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến