BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 107/BGTVT-TC
V/v Thông báo Quyết định của Bộ Tài chính về xử lý tài sản thu hồi từ các dự án

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Quyết định số 2948/QĐ-BTC ngày30/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản thu hồi từ các dự án doBan quản lý các dự án 18 và Ban quản lý dự án đường bộ II (nay đ˛ sát nhậpthành Ban quản lý dự án 2) quản lý về Kiểm toán Nhà nước và Uỷ ban nhân dântỉnh Tuyên Quang. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 2 thực hiệnviệc điều chuyển tài sản theo Quyết định số 2948/QĐ-BTC ngày 30/12/2008 của BộTài chính, các quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Bộ.

Xin gửi kèm theo văn bản này Quyết định số 2948/QĐ-BTC ngày 30/12/2008của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường