BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 107/BXD-HĐXD
V/v: Chỉ định thầu thi công và vừa thiết kế bản vẽ vừa thực hiện thi công Dự án xử lý sạt, trượt đất khu vực TT huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8941/VPCP-KTN ngày16/12/2009 của Văn phòng Chính Phủ kèm theo (bản fax) văn bản số 4223/UBND-NLNngày 02/12/2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị được chỉ định thầu nhàthầu thi công và vừa thiết kế bản vẽ vừa thực hiện thi công Dự án xử lý sạt,trượt đất khu vực Trung tâm huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định, việc thi công xây dựng công trình chỉ đượcthực hiện khi đã có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt. Do đó, đểđảm bảo tính đồng bộ của thiết kế, xác định được dự toán làm cơ sở cho việc đàmphán ký kết hợp đồng thi công thì không thể vừa thiết kế bản vẽ thi công vừathực hiện thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, tranhthủ thời gian mùa khô thì có thể phân giai đoạn thực hiện đầu tư để tiến hànhthiết kế từng giai đoạn phục vụ cho thi công, nhưng phải đảm bảo tính đồng bộcho toàn dự án mà không nhất thiết phải thiết kế bản vẽ thi công cho toàn dự ánrồi mới thực hiện thi công.

2. Theo nội dung văn bản 4223/UBND-NLN của UBND tỉnh HàGiang thì đây là dự án xử lý sạt, trượt đất cần thực hiện trước mùa mưa 2010 dođó có thể xem xét cho phép chỉ định thầu gói thầu thi công dự án trên. Tuynhiên, nhà thầu được lựa chọn phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực và quy trìnhchỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chínhphủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh