BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107 /BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúcThăng Long

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 49/CV-TL ngày 13/10/2014 củaCông ty cổ phần Tư vấn kiến trúc Thăng Long về chi phí tư vấn thiết kế xây dựngcông trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí biên dịch tài liệu, chi phí thiết kế lại như nêu tạivăn bản số 49/CV-TL được xác định bằng cách lập dự toán như Phụ lục hướng dẫntại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bốĐịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc Thăng Long căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TÉ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh