BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần XNK Máy Sao Việt.
(Địa chỉ: 461 Đội Cấn - Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 125/SV /13 ngày 25/12/2013 của Công ty Cổ phần XNK Máy Sao Việt khiếu nạilần hai về trị giá tính thuế đối với mặt hàng Xe ô tô sắt xi có buồng lái hiệuCAMC, model HN1313HP31D5M3, động cơ diesel, công suất 280 kw, tự trọng11.940kg, tổng trọng lượng có tải 31.000kg, tay lái thuận, hàng mới 100% doTrung Quốc sản xuất năm 2013 nhập khẩu theo tờ khai số 9132/NKD ngày 20/9/2013tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn, và đã được Cục trưởngCục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1198/QĐ-GQKN ngày 18/11/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếu nạicủa Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật khiếu nại, Tổngcục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu: hợp đồng ngoạithương, vận tải đơn, packing list, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán quangân hàng, phương án kinh doanh kèm hóa đơn giá trị gia tăng,…

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm.

- Các chứng từ tài liệu khác cóliên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao các chứng từ tài liệu nêutrên có đóng dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệukèm theo) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày banhành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếuCông ty không bổ sung hồ sơ, Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Côngty theo luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần XNK Máy Sao Việt được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn