BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------
V/v: Cấp C/O Mẫu A cho giầy dép xuất khẩu đi Croatia
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực
Theo Công hàm số Ares (2014) 359131 ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam, Croatia đã chính thức trở thành thanh viên thứ 28 của Liên minh Châu Âu (EU) từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Căn cứ Bộ luật gia nhập EU năm 2011, Croatia sẽ áp dụng tất cả các quy định theo Chính sách thương mại chung của EU, bao gồm cả Quyết định số 978/2012 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Châu Âu (EC) về Chương trình Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP).
Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đi EU cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang Croatia (tên viết tắt: “HR”). Thủ tục cấp C/O thực hiện theo quy định hiện hành.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (ĐT: 04.222054441/22202468)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Cục Thương mại điện tử;
- Vụ KV2;
- Lưu: VT, XXHH, trangtm.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương