BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/BTC-TCHQ
V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Vina Tarpaulin.
(Thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 015/14/CV /XNK ngày 01/12/2014của Công ty TNHH Vina Tarpaulin đề nghị xử lý không thu tiền chậm nộp, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 6, khoản 9 Điều 8 Luật Quản lýthuế số 78/2006/QH11 ; khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của LuậtQuản lý thuế số 21/2012/QH13 ;

Căn cứ khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 53 Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệptrong trường hợp cơ quan hải quan đã yêu cầu doanh nghiệp nộp hai lần cho mộtkhoản tiền thuế, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra hồ sơcác lô hàng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; các lô hàng xuất khẩu sản phẩm; sổsách chứng từ kế toán; số tiền thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuấtxuất khẩu đã thu thừa và đã hoàn trả cho doanh nghiệp; số tiền phạt chậm nộpphát sinh do doanh nghiệp chậm thanh khoản.

Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa được sảnxuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã thực xuất khẩu; số hàng hóa còn thiếuchứng từ thanh toán đã yêu cầu nộp thuế, doanh nghiệp đã nộp vào Ngân sách Nhànước nhưng nộp thừa tiền thuế phải nộp; số tiền thuế cơ quan hải quan thu thừađã hoàn trả cho Công ty; số tiền phạt chậm nộp tính trên số ngày doanh nghiệpchậm nộp đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do thiếuchứng từ thanh toán nên chưa được thanh khoản tương ứng với số tiền lãi tính theolãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP cơ quan hảiquan chưa trả số tiền lãi này cho doanh nghiệp thì xử lý không thu số tiền chậmnộp phát sinh trên số tiền thuế phải nộp nhưng doanh nghiệp nộp không đúng hạn.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH VinaTarpaulin được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ .

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái