BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1070/TCHQ-ĐT
V/v: vướng mắc trong việc thực hiện QĐ65

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trả lời một số vướng mắctrong thực hiện Quyết định 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướngChính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng Hải quan chuyêntrách phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biêngiới của Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại Quyếtđịnh 65/2004/QĐ-TTg và Quyết định 82/2005/QĐ-BTC thì kinh phí hoạt động củalực lượng kiểm soát hải quan được bố trí trong tổng mức khoán kinhphí hoạt động của Tổng cục Hải quan.

Trong trường hợp phát hiện,điều tra, bắt giữ và xử lý các vụ vi phạm pháp luật mà có tiền thutừ việc xử phạt, bán hàng tịch thu, án phí thì các khoản chi theoquy định tại mục 1, 2, 3 Điều 4 Quyết định 82/2005/QĐ-BTC được thanh toánbằng nguồn thu này (nguồn thu này được trích theo quy định tại Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý vàxử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hànhchính và Thông tư 04/2006/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2004/TT-BTCnêu trên và trích lập án phí theo Bộ luật tố tụng hình sự). Trườnghợp nguồn thu trên không đủ thì hỗ trợ bằng nguồn kinh phí từ ngânsách.

2. Theo quy định tại Quyếtđịnh 82/2005/QĐ-BTC thì các khoản chi cho như lập kế hoạch, gặp gỡ banđầu, thẩm tra, xác minh, tuyên truyền đối với cơ sở bí mật chỉ đượcthanh toán sau khi đã kết nạp cơ sở bí mật. Đối với trường hợp đã chicác khoản như lập kế hoạch, gặp gỡ ban đầu, thẩm tra, xác minh, tuyêntruyền đối với cơ sở đúng theo quy định tại Quyết định 1882/QĐ-TCHQ ngày19/11/2005 của Tổng cục Hải quan và đúng đối tượng, nhưng vì một lý donào đó mà không kết nạp được, thì các chi phí đã phát sinh, Tổng cụcHải quan sẽ báo cáo Bộ và có hướng dẫn cụ thể.

3. Đối với Chi phí mua tin:

Theo quy định tại Quyết định 82/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chi cho hoạt độngnghiệp vụ đặc thù của lực lượng kiểm soát hải quan thì mức chi muatin tối đa không quá 5% trị giá lô hàng và không được quá 50.000.000đồng/một vụ việc.

Theo Thông tư 04/2006/TT-BTC nga ̀y 18/1/2006 thì mức chi phí mua tin của mỗi vụ việc tối đa làmười phần trăm (10%) số thu từ bán tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính bị tịch thu của vụ việc đó và không được vượt quá 50 triệuđồng (50.000.000đ). Đối với những vụ việc mà tang vật, phương tiện tịchthu là hàng giả, hàng hóa phải tiêu hủy hoặc có giá trị thấp thìkhông khống chế chi phí mua tin theo tỷ lệ trên số thu nhưng tối đakhông được quá ba mươi triệu đồng (30.000.000đ).

Trong trường hợp này, theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thìđược áp dụng quy định tại Thông tư 04/2006/TT-BTC để giải quyết. Các trườnghợp mua tin khác vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định82/2005/QĐ-BTC .

4. Theo quy định tại Quyếtđịnh 65/2004/QĐ-TTg Quyết định 82/2005/QĐ-BTC Quyết định số 1882/QĐ-TCHQ đãquy định cơ sở bí mật được tuyển chọn, quản lý chặt chẽ và được hưởngcác chế độ (như chi quản lý, thăm hỏi, khen thưởng …) và cơ sở bí mậtcó trách nhiệm điều tra thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tổchức, cá nhân để cung cấp cho cơ quan Hải quan.

Do vậy, mà việc cung cấp tincho Hải quan là trách nhiệm của cơ sở bí mật, không thực hiện việcthỏa thuận mua tin và thanh toán chi phí mua tin theo quy định tạikhoản 2 Điều 4 Quyết định 82/2005/QĐ-BTC và Thông tư 04/2006/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan hướng dẫnmột số nội dung liên quan đến thực hiện Quyết định 65/2004/QĐ-TTg và cácvăn bản hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu VT, ĐT (15 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh