BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1070/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 2354/HQHN-NVngày 24/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xác minh tính hợp lệ của C/Omẫu D, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác minh của Indonesia như sau:

1. C/O mẫu D, số tham chiếu 3363/JKU /06/2008ngày 25/4/2008: do chính người có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia ký và hợp lệ.

2. C/O mẫu D số tham chiếu 1781/CBN /06/2008ngày 4/4/2008 (đề cập tại công văn số 4940/TCHQ-GSQL ngày 2/10/2008): cơ quancó thẩm quyền cấp C/O của Indonesia thông báo C/O này là C/O giả.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội tiếnhành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan, xử lý theo các quy định hiện hành vàbáo cáo kết quả với Tổng cục (qua Vụ Giám sát Quản lý).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn