ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1070/UBND-VX
Về việc phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính.

Để thực hiện Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luậtsĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôiphục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sangquân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng;

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố và các sở-ngành có liên quan,thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩquan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyênnghiệp hoặc công chức quốc phòng được nêu tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB: CT, PCT;
- Các sở-ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng VX (Kèm NĐ), PCNC;
- Lưu: VT, (VX-LC) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà