VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1070/VPCP-KGVX
V/v Chính sách hỗ trợ đối với lao động mất việc làm

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Ngày 18 tháng 02 năm 2009, tạicuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, sau khi nghe Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình và đề xuất chính sách hỗ trợđối với lao động trong doanh nghiệp mất việc làm do suy giảm kinh tế, Thủ tướngChính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với BộTài chính dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủtướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với lao động trong doanh nghiệp mấtviệc làm do suy giảm kinh tế, trong đó tập trung giải quyết một số nội dung sau:

1. Đối với các doanh nghiệp cókhó khăn, không có khả năng thanh toán được vay Ngân hàng Phát triển Việt Namvới lãi suất ưu đãi để thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp mấtviệc làm cho người lao động.

2. Bổ sung vốn cho Quỹ vay vốngiải quyết việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm cho hộ giađình có người lao động mất việc làm vay vốn với lãi suất ưu đãi để tự tạo việclàm.

3. Cho lao động mất việc làm cónhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để học nghềtìm việc làm mới hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ, ngành biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng