VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Chủ trương điều chỉnh địa giới KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cho các KCN Hoàng Mai, Đông Hồ tỉnh Nghệ An.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 8368/UBND-CN ngày 22 tháng 11 năm 2013) về việc cho phép chấp thuận chủ trương điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa bao gồm các khu công nghiệp Hoàng Mai và Đông Hồi để được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như đối với Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xem xét, nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ