BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
V/v: tiền lương làm thêm giờ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Công ty Nobland Việt Nam
Trả lời văn bản đề ngày 27/12/2011 của Công ty Nobland Việt Nam; sau khi xem xét Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì:
- Nếu trả lương theo thời gian, thì người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn.
- Người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm như sau: vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
2. Theo quy định tại điểm 1 mục II Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ thì nguyên tắc khi tổ chức làm thêm đến 200 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với từng người lao động về thời gian làm thêm, mức lương trả cho thời gian làm thêm, v.v.
3. Điều 9 Bộ luật Lao động quy định nhà nước khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động.
Nếu người lao động của Công ty làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên và thỏa thuận giữa hai bên trước khi làm thêm giờ để xem xét, quyết định mức tiền lương trả cho người lao động đối với thời gian làm thêm giờ.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh