BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1071/TM-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng chợ đầu mối nông sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Sở Thương mại tỉnh Thanh Hoá

Phúc đáp Công văn số 81/TM /KTTH ngày 07/3/2003 của Sở thương mại tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xây dựng dự án và tổ chức hoạt động của chợ đầu mối nông sản, Bộ Thương mại xin có ý kiến như sau:

Vừa qua, được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng chợ đầu mối nông sản. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận phân bổ số vốn trên cho 18 tỉnh đã có bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tính tới thời điểm 31/10/2002.

Việc xây dựng chợ hiện nay đã trở nên bức xúc ở tất cả các địa phương, trong đó có Thanh Hoá. Sở Thương mại Thanh Hoá cũng đã nhiều lần đề nghị Bộ hỗ trợ để tỉnh được xếp vào danh sách địa phương ưu tiên làm thí điểm trong việc bố trí vốn ngân sách xây dựng chợ. Bộ hoan nghênh Sở đã quan tâm và chủ động đề xuất vấn đề này.

Bộ rất ủng hộ Tỉnh Thanh Hoá xây dựng hệ thống chợ theo qui hoạch, tuy nhiên, do mới làm thí điểm, ngân còn rất hạn chế nên chưa thể triển khai trên diện rộng được. Hơn nữa, kinh phí xây dựng chợ phải được huy động từ nhiều nguồn, trong đó nguồn do dân đóng góp chiếm phần lớn. Kinh phí nhà nước chỉ mang tính hỗ trợ, tạo “cú huých” ban đầu.

Để được xem xét đưa vào diện thí điểm, Sở cần tham mưu cho tỉnh xây dựng và hoàn chỉnh bộ hồ sơ gồm:

1. Dự án khả thi.

2. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án.

3. Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án.

4. Văn bản gửi Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét đưa vào danh sách ưu tiên được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh. Nội dung văn bản phải thể hiện được sự cần thiết và vai trò của chợ trong việc trao đổi, tiêu thụ nông sản chính của tỉnh.

Bộ hồ sơ này cần gửi tới Bộ Thương mại và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2003.

Để có điều kiện hoàn thiện bộ hồ sơ nêu trên, Sở cần báo cáo UBND tỉnh thu xếp kinh phí thoả đáng cho việc xây dựng dự án tiền khả thi và khả thi về xây dựng chợ.

Trên cơ sở tổng hợp những bộ hồ sơ, Bộ Thương mại sẽ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu xếp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Nguyễn Văn Thụ