BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hướng dẫn thực hiện công văn số 17862/BTC-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện công văn số 17862/BTC-TCHQngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Về đơn vị thực hiện truy thu thuế:
Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe thực hiện tổ chức truy thu thuế.
Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu xe có trách nhiệm sao gửi hồ sơ nhập khẩu xe theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép để làm cơ sở tính thuế.
2. Về hàng hóa thực hiện truy thu thuế:
Công văn 17862/BTC-TCHQ nêu trên hướng dẫn xử lý đối với xe ô tô nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương không hướng dẫn đối với xe mô tô.
3. Về áp dụng chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều:
- Tại thời điểm nhập khẩu xe của Việt kiều nếu tại hồ sơ nhập khẩu và kết quả của cơ quan Đăng kiểm xác định xe không đáp ứng được điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông Vận tải, Tài chính và Công an thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe chưa qua sử dụng nhập khẩu.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

- Tại thời điểm nhập khẩu xe của Việt kiều nếu tại hồ sơ nhập khẩu và kết quả của cơ quan Đăng kiểm xác định xe đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngay 31/03/2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông Vận tải, Tài chính và Công an thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu.
4. Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện truy thu thuế xe ô tô của Việt kiều đối với trường hợp Việt kiều đã quay trở lại nước ngoài sinh sống hoặc trường hợp Việt kiều không thực hiện quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan, hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các Bộ có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, do vậy sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?