TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1071TCT/ĐTNN
V/v: Hạch toán vào chi phí đối với phí dịch vụ quản lý

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH điện tử DAEWOO-HANEL
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời văn bản số 300904/DHE ngày 30/09/2004 của Công ty TNHH Điện tử Daewoo-Hanel (Công ty Hanel) hỏi về việc hạch toán vào chi phí đối với chi phí trả để thuê người nước ngoài làm dịch vụ quản lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trường hợp Công ty Hanel thuê người nước ngoài làm dịch vụ quản lý theo Hợp đồng quản lý ký từ năm 1995 phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép đầu tư. Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trường hợp Công ty Hanel thực hiện thuê người nước ngoài làm dịch vụ quản lý, việc tính nộp thuế sẽ được thực hiện như sau:

- Về khoản tiền Công ty Hanel trả cho bên nước ngoài theo Hợp đồng quản lý: Nếu Công ty Hanel được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận (bằng văn bản) cho thuê người nước ngoài làm dịch vụ quản lý thì khoản tiền Công ty Hanel chi trả cho bên nước ngoài nhằm thực hiện dịch vụ quản lý này sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý. Trường hợp Công ty Hanel chưa được cơ quan cấp phép đầu tư cho phép thuê dịch vụ quản lý thì Công ty Hanel không được hạch toán vào chi phí hợp lý đối với khoản tiền chi trả cho việc thực hiện dịch vụ quản lý theo Hợp đồng quản lý nêu trên và nếu Công ty Hanel đã hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì phải loại trừ ra khỏi chi phí hợp lý để xác định lại số thuế TNDN phải nộp.

- Công ty Hanel phải nộp thuế TNDN và thuế GTGT (thuế nhà thầu) đối với khoản tiền trả cho phía nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính vì đây là khoản tiền phía nước ngoài phải nộp do thực hiện dịch vụ quản lý tại Việt Nam, Công ty Hanel chỉ là người nộp thay.

- Cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng quản lý nêu trên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với toàn bộ thu nhập nhận được tại Việt Nam, bao gồm tiền lương, tiền ăn, ở, đi lại…

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ theo quy định tại Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành quy định thời hạn truy thu thuế là 05 (năm) năm và kết quả kiểm tra, xác định cụ thể các khoản thuế Công ty Hanel phải nộp, thực hiện truy thu và xử phạt theo pháp luật.

- Về việc Công ty Hanel kiến nghị cho hạch toán vào chi phí hợp lý đối với khoản tiền chi trả việc thuê người nước ngoài làm dịch vụ quản lý, đề nghị Công ty Hanel báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thuế có cơ sở khi xác định thuế TNDN. Trong khi chưa có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Công ty Hanel thực hiện nộp thuế và nộp phạt theo quyết định của Cục thuế Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Hanel, Cục thuế Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến