BỘ Y T
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/KCB-NV
V/v tăng cường công tác điều trị nhằm giảm tử vong do SXHD

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
-
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-TTg ngày 11 tháng 9năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuấthuyết và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, đ tích cực, chủ động và liên tục nâng cao chất lượng của công tác điều trị,giảm tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết Dengue (SXHD), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trựcthuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tếcác tnh, thành phố trực thuộcTrung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành tiếp tục, khẩn trương trin khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tập huấn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trịsốt xuất huyết Dengue" ban hành theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ và điều dưỡng tham gia công táckhám, điều trị SXHD tại khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi, khoaTruyền nhiễm, ... của tất cả các sở khám bệnh, chữa bệnh do đơn vị quản lý (công lập và tư nhân).

2. Củng cố và duy trì hoạt động của các “Nhóm điều trị SXHD” và “Đường dâyđiện thoại nóng phòng, chống dịch SXHD” tại các đơn vị khám, chữa bệnh đ có thể thường xuyên tư vấn, trao đổithông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

3. Bảo đảm việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịchtruyền, máu và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, đặc biệt làdung dịch cao phân tử đ chống sốc phải là HES 2006% (trọng lượng phân tử 200.000 dalton).

4. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện nhi, sản nhi của tỉnhtham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên sâu về chẩn đoán, điều trị, hồi sứcSXHD th nặng do các Bệnh viện tuyếncuối đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Giao nhiệm vụ và điều phối kinh phí chobệnh viện đa khoa và bệnh viện nhi, sản nhi của tỉnh, thành phố đ các bệnh viện này trực tiếp tập huấn,hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong địa bàntheo sự phân công của Sở Y tế.

5. Các bệnh viện tuyến cuối của hệ thống điều trị SXHD gồm Bệnh viện BệnhNhiệt đới TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện đa khoa TW Huế, Bệnh viện Bệnh Nhiệtđới Tp Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp Hồ Chí Minh, Bệnhviện Nhi đồng 2 Tp Hồ Chí Minh căn cứ vào các nhiệm vụtuyến cuối đã được Bộ Ytế giao phải tích cực, chủ động trongcông tác tập huấn, chỉ đạo tuyến và hỗ trợcác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyếndưới theo khu vực đã được Bộ trưởng Bộ Ytế phân công. Tng hợp các trường hợp tử vong, phântích nguyên nhân tử vong, tchức rút kinh nghiệm và ph biến kịp thời nhằm hạn chế tối đacác trường hợp tửvong.

6. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo dịch theo quy định tại Thông tư 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộtrưởng Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữabệnh yêu cầu cácđơn vị khn trương nghiên cứu, t chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Th trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (đ báo cáo);
- Cục YTDP, Vụ TT-KT (để phối hợp);
- Các BV: Bệnh Nhiệt đới TW, Nhi TW, TW Huế, Bệnh Nhiệt đớiTp.HCM , Nhi đồng 1 Tp.HCM , Nhi đồng 2 Tp.HCM (để p/hợp thực hiện);
- Website Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê