BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1072/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 191/BTC-TCDN ngày 07/01/2009 của quý Bộvề nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại côngty nhà nước thì Công ty Công trình khai thác thuỷ lợi Đông Anh được giải quyếtlao động dôi dư khi thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Tuy nhiên, do những nguyên nhân kháchquan (theo Công văn số 21/BC-TLHN ngày 11/02/2009 của Công ty TNHH một thànhviên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội) nên Công ty Công trình khai thác thuỷlợi Đông Anh chưa giải quyết được số lao động dôi dư tại thời điểm chuyển đổidoanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động trong quá trìnhsắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, BộLao động - Thương binh và Xã hội nhất trí với phương án để Công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội lập hồ sơ giải quyếtsố lao động dôi dư của Công ty Công trình khác thác thuỷ lợi Đông Anh. Thờiđiểm chốt danh sách người lao động để giải quyết chế độ lao động dôi dư là thờiđiểm trước khi Công ty Công trình khai thác thuỷ lợi Đông Anh được cơ quan nhànước có thẩm quyền quyết định chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn(30/01/2009).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,đề nghị quý Bộ tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân