BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1072/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty mua bán nợ và tài sản tồnđọng của doanh nghiệp

Trả lời công văn số 1254/MBN-PC ngày 27/8/2009 của Công tymua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (sau đây gọi là Công ty mua bánnợ) về sử dụng hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế đối với hoạt động mua bán nợ,Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Về thuế GTGT:

- Về việc xuất hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT: Côngty mua bán nợ bán tài sản bảo đảm (Công ty trực tiếp bán tài sản hoặc Công tyuỷ quyền cho Tổ chức bán đấu giá bán tài sản), Công ty mua bán nợ xuất hoá đơnGTGT, tính thuế GTGT và kê khai nộp thuế đối với tài sản bán ra theo quy định.

- Về thời điểm xác định thuế GTGT:

Tại mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướngdẫn tại mục I, phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sởhữu, quyền sử dụng hàng hoá, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt làthời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xâydựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu đượctiền".

Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

"Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sởhữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền".

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty mua bán nợ bán tài sản, đãthu tiền trước năm 2009 nhưng chưa bàn giao tài sản và chưa xuất hoá đơn. Khibán tài sản cho người mua, Công ty xuất hoá đơn GTGT, tính thuế GTGT và kê khainộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính.

- Về giá tính thuế GTGT:

Tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tínhthuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thựctế tại thời điểm chuyển nhượng".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua bán nợ bántài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm, Công tyxuất hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi giá tính thuế là giá bán thực tế bao gồm cảgiá trị tài sản trên đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý của đất.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại điểm 1 mục I, điểm 1 mục II phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm cáchình thức sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển nhượngquyền thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển nhượngquyền thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gắnvới tài sản trên đất bao gồm:

+ Nhà ở;

+ Cơ sở hạ tầng;

+ Công trình kiến trúc trên đất;

+ Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản làsản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi);

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụngnhà ở";

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty mua bán nợ mua các khoảnnợ phải thu từ các ngân hàng và nhận tài sản bảo đảm của doanh nghiệp là nhàlàm việc gắn liền với đất thuê để cấn trừ nợ, khi bán tài sản đồng thời vớiviệc chuyển nhượng quyền thuê đất (Công ty trực tiếp bán tài sản hoặc uỷ quyềncho Tổ chức bán đấu giá bán tài sản) thì Công ty kê khai nộp thuế thu nhập từchuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại phần GThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty mua bán nợ được biết vàliên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương