UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/UBND-ĐTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng (tại Văn bản số 551/BXD-KTXDngày 02/4/2013) “V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP ”,

Về vấn đề này, UBND Tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành có liênquan nghiên cứu các ý kiến của Bộ Xây dựng trong việc điều chỉnh chi phí nhâncông để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định (tạiNghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ), để có hướng dẫnthực hiện cho phù hợp với quy định. Tổng hợp có báo cáo kết quả thực hiện choUBND Tỉnh. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2013.

(Gửi kèm theo Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của BộXây dựng)

Các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- CVP và các PVP UBND Tỉnh;
- Các sở: KH-ĐT,TC;
- Lưu: VT,S,Khg13.19.23.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc