VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1072/VPCP-KGVX
V/v Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xét đề nghị của Bộ Thông tin vàTruyền thông tại công văn số 211/BTTTT-CNTT ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việctổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩymạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Vănphòng Quốc hội xây dựng kế hoạch chi tiết tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thôngtin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, báo cáo Ban Chỉ đạo quốcgia về công nghệ thông tin xem xét trước ngày 15 tháng 3 năm 2010 để trình Thủtướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ