VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính.
Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10615/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8844/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 11 năm 2013) và Tài chính (công văn số 14804/BTC-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2013) về việc Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của các tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Việc đầu tư mở rộng quốc lộ 3 trên địa phận tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu vận tải trên tuyến quốc lộ này.
2. Về việc tiếp tục triển khai quốc lộ 3B năm 2014: Bộ Giao thông vận tải thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
3. Về việc bổ sung tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án bổ sung tuyến đường bộ cao tốc trên vào quy hoạch và đầu tư vào giai đoạn sau năm 2020.
4. Trên cơ sở nội dung nêu trên, Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi Văn phòng Chủ tịch nước.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn.
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ