BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1073/BTTTT-CNTT
V/v đăng ký tham gia dự án "Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI"

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủtướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt dự án đầu tư"Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêuchuẩn CMMI". Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam (sau đâygọi chung là Doanh nghiệp) đang hoạt động sản xuất, phát triển phần mềm và nộidung số tại Việt Nam, khi tham gia dự án sẽ được hỗ trợ cụ thể như sau:

- Được cử người tham gia các khóa đào tạo cơ bản về CMMI.

- Được hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn để xây dựng và áp dụngquy trình CMMI từ mức 3 trở lên, khoảng 15.000 USD/doanh nghiệp.

- Được hỗ trợ kinh phí để tổ chức đánh giá, lấy chứng chỉCMMI từ mức 3 trở lên trong thời gian thực hiện dự án, khoảng 10.000 USD/doanhnghiệp.

Các doanh nghiệp tham gia dự án được yêu cầu triển khai xâydựng quy trình từ năm 2010 và lấy chứng chỉ CMMI mà mình đăng ký (từ mức 3 trởlên) trước cuối năm 2011. Mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia dự án CMMI có thể tải vềtừ địa chỉ: http://ww.ict-industry.gov.vn.

Để triển khai dự án đạt hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyềnthông đề nghị Quý Sở phối hợp với Ban Quản lý Dự án trong một số nội dung côngviệc, cụ thể như sau:

- Đề nghị Quý Sở phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thôngtrong quá trình triển khai dự án.

- Trước mắt, đề nghị Quý Sở thông báo tới các Doanh nghiệptrong địa bàn của mình thông tin về dự án này và khuyến khích Doanh nghiệp đăngký tham gia dự án (Doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ trực tiếp về Bộ hoặc có thểnộp qua Sở để Sở tổng hợp và đề xuất với Bộ).

Hiện tại, Bộ đã thông báo cho các Doanh nghiệp nộp Hồ sơđăng ký tham gia dự án về Bộ trước ngày 20/04/2010, tuy nhiên, những Doanhnghiệp nộp Hồ sơ qua Sở thì Sở có thể tổng hợp và gửi về Bộ muộn hơn, nhưng đềnghị cố gắng không muộn hơn ngày 15/05/2010.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết hơn về dự án, đề nghị Quý Sởliên hệ:

Ông Vũ Tiến Đạt, Ban Quản lý các dự án công nghiệp công nghệthông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Điện thoại:04.39447887, Fax: 04.39436927, Email: [email protected] Để thuận tiện trong việcphối hợp, đề nghị Quý Sở cho biết đầu mối liên hệ trực tiếp trong quá trìnhtriển khai dự án.

Trân Trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ CNTT
Nguyễn Trọng Đường