TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1073/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trảlời công văn số 2853/HQBRVT-GSQL đến ngày 8/10/2013 của Cục Hải quan Vũng Tàuvề vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AANZ, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ýkiến như sau:

1.Đối với C/O mẫu AANZ số tham chiếu GPPL1101: Cục Giám sát quản lý đang trao đổivới cơ quan cấp có liên quan và sẽ thông báo kết quả sau khi nhận được trả lờichính thức.

2.Đối với C/O mẫu AANZ số tham chiếu GPPL1096 ngày 10/6/2013: Tổng cục Hải quanđã có công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện trong trườnghợp C/O cấp mới thay thế. Đề nghị đơn vị tham khảo nội dung công văn hướng dẫntrên để thực hiện.

CụcGiám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn