BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1073/LĐTBXH-LĐTL
V/v thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Trả lời Công văn số 247/SLĐTB &XH-LĐVLngày 13/3/2009 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 9 mục I Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 củaChính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công tynhà nước quy định: thời gian được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quyđịnh tại Khoản 4 Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP là tổng thờigian người lao động thực tế làm việc trong khu vực nhà nước (không bao gồm thờigian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc làm, thôi việc, hưởng chế độ xuấtngũ hoặc phục viên), được tính từ ngày người lao động được tuyển dụng vào côngty, đơn vị quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này đến khi có quyết định nghỉviệc.

Như vậy, thời gian để tính chế độmất việc làm đối với người lao động thuộc diện lao động dôi dư theo Nghị địnhsố 110/2007/NĐ-CP tại Công ty Xây dựng và quản lý đường bộ I tỉnh Điện Biênđược tính từ ngày người lao động đó được tuyển dụng vào Công ty Xây dựng vàquản lý đường bộ I tỉnh Điện Biên và làm việc liên tục đến ngày nghỉ việc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và ngườilao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân