BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1073/TCHQ-GSQL
V/v Mở tờ khai XNK tại chỗ sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2003

Kính gửi: Công ty Dragon Up International
152 A Hồ Ngọc Lãm - An lạc- Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 109/CV ngày10/03/2003 của Công ty đề nghị hướng dẫn mở tờ khai đối với loại hình xuất nhậpkhẩu tại chỗ sản phẩm gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Đối tượng, điều kiện áp dụng xuấtnhập khẩu tại chỗ theo Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 đã được quiđịnh cụ thể tại điểm 2, mục I bản Qui định ban hành kèm theoQuyết định này.

2- Đối với xuất khẩu tại chỗ sảnphẩm gia công:

- Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗsản phẩm gia công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày02/08/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày31/07/1998 của Chính phủ; Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/08/2002 của BộThương mại.

- Thủ tục Hải quan vẫn thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ ngày 02/11/2000 của Tổng cục Hảiquan cho đến khi có văn bản mới thay thế Thông tư này (tờ khai Hải quan sử dụngmẫu tờ khai HQ/2002-XK đối với xuất khẩu tại chỗ, mẫu tờ khai HQ/ 2002/NK đốivới nhập khẩu tại chỗ).

Do đó, việc Hải quan TP. Hồ Chí Minhhướng dẫn Công ty mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công theo mẫuHQ/2002-XK là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quícông ty biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự