BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1073/TCT-CS
V/v xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/CT-TTHT ngày02/01/2009 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về xác định chi phí hợp lý. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp hướng dẫn xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:

"2.2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, nănglượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý, bị tổn thất hoặc bị hư hỏng đãđược các tổ chức, cá nhân bồi thường".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thểđể giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương