VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1073/VPCP-KTTH
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm ổn định giá cả, thị trường

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2009, tình kinh tế - xã hội của nước ta được dự báo sẽkhó khăn hơn rất nhiều so với năm 2008. Cùng với việc ban hành các cơ chế,chính sách và giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổchức kinh tế và cá nhân trong sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì tăng trưởngkinh tế ở mức hợp lý, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội,Chính phủ đã và đang chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai lộtrình điều hành giá cả hàng hoá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhànước, nhất là đối với một số mặt hàng quan trọng, có ảnh hưởng nhiều đến sản xuất,đời sống nhân dân như: xăng dầu, điện, than,...

Để bảo đảm ổn định giá cả, thị trường trong quá trình thựchiện lộ trình giá theo cơ chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thựchiện các chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ về kích cầu đầu tư, ngăn chặnsuy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chỉnh phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường vàcác cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trongđó tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về niêmyết giá và bán theo giá niêm yết, chống buôn bán hàng giả, kém chất lượng,không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn việc đầu cơ găm hàng, tănggiá trái quy định; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vivi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năngvà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạokiểm tra, kiểm soát đối với những hàng hoá đã thực hiện cơ chế giá thị trường,trước hết là việc tuân thủ quy định về điều hành giá đối với một số mặt hàngnhạy cảm như: xăng dầu, điện, phân bón,…, để bảo đảm việc triển khai chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ về duy trì và bảo đảm bình ổn giá cả, thị trường được thựchiện nghiêm túc ở tất cả các địa phương, các ngành, các cấp, nhất thiết khôngđược để xảy ra hiện tượng các đơn vị, tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương điềuchỉnh giá để nâng giá cao hơn mức biến động hợp lý của chi phí đầu vào nhằm thulợi bất chính, gây thiệt hại lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; kiên quyếtxử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về giá theo quy địnhpháp luật.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra các cơ sở sản xuất,kinh doanh thuốc chữa bệnh; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo dõi,giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất, lưu thông thuốc ở thị trường trong nước,chủ động điều hành để bảo đảm nguồn và cơ cấu thuốc chữa bệnh hợp lý, đáp ứngnhu cầu sử dụng, phát hiện và xử lý kịp thời biến động giá thuốc, không được đểxảy ra hiện tượng tăng giá đồng loạt, đột biến, liên kết tăng giá bất hợp lý;kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng, về giá thuốc chữabệnh.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạocác biện pháp quản lý để bảo đảm cân đối nguồn hàng, đáp ứng yêu cầu chất lượngđối với phân bón, giống cây trông, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật,…; kịp thờiphát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán vật tư, giống kémchất lượng, làm thiệt hại đến sản xuất và lợi ích của người nông dân.

5. Các Bộ chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báochí, truyền thông về các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế - xãhội của Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí,truyền thông tuyên truyền, giải thích kịp thời, khách quan, trung thực các chủtrương, chính sách của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng đểdoanh nghiệp và người dân hiểu đúng, tạo sự đồng thuận trong triển khai và thựchiện.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiệnnghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 266/CĐ-TTg ngày 14tháng 02 năm 2009; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trườngcác loại hàng hoá thiết yếu trên phạm vi địa bàn, ngăn ngừa hiện tượng lợi dụngchủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thịtrường; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phươngbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Báo Nhân dân, Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 96.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng