BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10733/BTC-QLCS
V/v thanh toán chi phí theo quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC và Thông tư 15/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời Công vănsố 4700/HQHP-TVQT ngày 04/6/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việcphản ánh vướng mắc tại Thông tư 173/2013/TT-BTC và Thông tư 15/2014/TT-BTC; BộTài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị của Cục Hải quan thành phố HảiPhòng liên quan đến Thông tư số 173/2013/TT-BTC :

- Về việc trích lập phần kinh phí để lại phục vụcông tác chống buôn lậu: Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải phòng thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4037/BTC-PC ngày 31/3/2014 vềviệc áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luậttrong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

- Về đề nghị bổ sung một số nội dung chi, quyếttoán kinh phí kiểm soát các vụ án hình sự và xây dựng cơ chế ứng và quyết toánkinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại: Bộ Tài chính ghinhận ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và sẽ tổng hợp các vướng mắctương tự (nếu có) để bổ sung hoàn thiệncác văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Về kiến nghị của Cục Hải quan thành phốHải Phòng liên quan đến Thông tư số15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồnđọng trong khu vực giám sát hải quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số15/2014/TT-BTC quy định: “Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồnđọng tại cảng biển, kho ngoại quan và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chínhđã được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đượcnộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính mở tại Khobạc nhà nước. Hàng quý (chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau) số tiềnthu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và Doanhnghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên tài khoản tạm giữ, sau khi trừ các chiphí quy định tại Điều 31 Thông tư này được nộp vào ngân sách trung ương.Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng hóa tồn đọng được quyết toán hàng năm (trướcngày 31 tháng 3 năm sau)”.

Theo quy định nêu trên, toàn bộ sốthu và chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hảiquan được sử dụng từ ngân sách trung ương. Do đó, việc quy định nộp số tiền thuđược từ xử lý hàng hóa tồn đọng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính sẽ khôngđảm bảo cho việc thanh, quyết toán. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố HảiPhòng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BTC nêu trên.

Liên quan đến tài khoản tạm giữcủa Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10735/BTC-QLCS ngày 04/8/2014 ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan mở tài khoảntạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố nơi Cục Hải quanđóng trụ sở để quản lý các khoản thu chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọngtrong khu vực giám sát hải quan phát sinh trênđịa bàn quản lý của Cục Hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ NSNN;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, QLCS.(10)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tân Thịnh