BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc Nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan quy định: “Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước. Hàng quý (chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau) số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên tài khoản tạm giữ, sau khi trừ các chi phí quy định tại Điều 31 Thông tư này được nộp vào ngân sách trung ương. Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng hóa tồn đọng đượcquyết toán hàng năm (trước ngày 31 tháng 3 năm sau)”
Để thuận lợi cho việc quản lý các khoản thu, chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan, Bộ Tài chính ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố nơi Cục Hải quan đóng trụ sở để quản lý các khoản thu, chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan phát sinh trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- KBNN tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, QLCS.(103)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Chí