BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/BXD-QLN
V/v: báo cáo giao dịch bất động sản qua Sàn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Sàn giao dịch bất động sản …………………………..………….

Căn cứ Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướngChính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản, để cósố liệu báo cáo Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản hàng tháng, đồngthời tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, Bộ Xâydựng đề nghị Sàn giao dịch bất động sản báo cáo các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản quaSàn trong 6 tháng đầu năm 2012:

- Nội dung: theo biểu mẫu tại phụ lục số 1;

- Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 10/7/2012;

2. Lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch bất độngsản qua Sàn:

- Nội dung: theo biểu mẫu tại phụ lục số 2;

- Thời hạn nộp báo cáo: ngày 25 hàng tháng;

3. Về công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất độngsản: lập báo cáo hàng tháng về giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều8 Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng

- Nội dung: theo mẫu tại phụ lục 1 của Thông tư số 12/2011/TT-BXD (gửi kèm);

- Thời hạn nộp báo cáo: ngày 25 hàng tháng;

Báo cáo gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản -Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối với các Sàn giao dịch bất động sản không có báo cáo hoặcbáo cáo không đầy đủ nội dung, Bộ Xây dựng sẽ công khai thông tin về việc khôngnghiêm túc thực hiện báo cáo trên Website của Mạng các Sàn giao dịch bất độngsản Việt Nam, đồng thời sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật kinhdoanh bất động sản của Sàn giao dịch bất động sản.

Bản file điện tử các báo cáo đề nghị gửi vào hộp thư:[email protected] Trường hợp đã gửi file điện tử thì có thể không phải gửibáo cáo qua đường bưu điện.

(Thông tin liên hệ: Đ/c Lê Việt Dũng, ĐT: (04) 3974 1244,DĐ: 0902989299).

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Mạng các SGD BĐS VN (để đăng tin);
- Lưu: VP, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN