BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1074/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương làm cơ sở tính trợ cấp thôi việc đối với người lao động làm việc tại công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanhvốn nhà nước

Trả lời Công văn số 437/ĐTKDV-PC ngày 20/3/2009 của quý Tổngcông ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Điều 5 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong cáccông ty nhà nước quy định công ty nhà nước sử dụng hệ thống thang lương, bảnglương quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP để thoả thuậntiền lương trong hợp đồng lao động đối với người lao động.

Như vậy, tiền lương làm cơ sở tính chế độ trợ cấp thôi việcđối với người lao động làm việc tại công ty nhà nước là tiền lương bình quâncủa 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (hệ số tiền lươngtheo thang, bảng lương nhà nước được ghi trong hợp đồng lao động; mức lương tốithiểu do Chính phủ công bố tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để quý Tổngcông ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân