VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1074/VPCP-KTTH
V/v kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: BộTài chính

Xétbáo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 380/BTC-PC ngày 09 tháng 01 năm 2009 vềkết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008; Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Cần đánh giá cụ thể và rõ hơn về kết quả, nguyên nhân cũng như tồn tại trongviệc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí đề ra trong năm 2008. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải phápthực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009, bổ sung nội dung về công tác tổchức, chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra giám sát để bảo đảm việc thực hiệncác nhiệm vụ, giải pháp đạt kết quả.

2.Sau khi bổ sung các nội dung trên và hoàn chỉnh lại báo cáo, giao Bộ Tài chínhgửi báo cáo này đến các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng