VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1074/VPCP-QHQT
V/v Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 3 tại Viêng-chăn, Lào

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 925/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 02 năm 2008; tiếp theo vănbản số 3575/VPCP-QHQT ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về Hộinghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 3 tổ chức tạiViêng-chăn (Lào) từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương có liên quan và phía các đối tác dự thảo và trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định việc ký kết Biên bản ghi nhớ Hàng lang NamNinh-Hà Nội và cặp cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Quan (Trung Quốc) -Hữu nghị (ViệtNam);

- Chủ trì, phối hợp với các BộKế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung cho chủ đề"Tạo thuận lợi thương mại và giao thông Tiểu vùng: Từ hành lang giao thôngđến hành lang kinh tế" mà Thủ tướng ta sẽ trình bày tại Phiên họp kín vàtham dự lễ chào mừng hoàn thành Tuyến đường 3 thuộc Hàng lang Kinh tế Bắc NamGMS.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và phía đối tác trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định việc ký kết Biên bản ghi nhớ Lộ trình thực hiện Hiệpđịnh Thương mại điện năng Tiểu vùng Mê Công mở rộng GMS (PTOA).

3. Giao Bộ Thông tin và Truyềnthông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung để Thủtướng ta tham dự buổi lễ chào mừng hoàn thành Mạng lưới Siêu xa lộ thông tinGMS giai đoạn 1.

4. Giao Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức đoàn các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đànDoanh nghiệp GMS và chuẩn bị nội dung để Thủ tướng ta tham dự đối thoại tạiDiễn đàn này.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương có liên quan và phía đối tác trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định việc ký kết Biên bản ghi nhớ về phát triển bền vững và cân đốiHành lang Kinh tế Bắc Nam Tiểu vùng Mê Công mở rộng GMS;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vềĐề án đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thức ba; chuẩn bị bàiphát biểu và các nội dung liên quan cho việc đối thoại của Thủ tướng tại Diễnđàn Thanh niên Tiểu vùng Mê Công mở rộng GMS.

6. Giao Bộ Tài chính bố trí kinhphí cho đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
-Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ TH,
Website CP, Cục QTTV, các Phòng:LT, TV;

- Lưu: VT, QHQT (3). 37

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc