BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10743/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa của DNCX thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1858/HQĐNa-TXNK ngày 01/9/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh vướng mắc về xử lý thuế đối với ô tô của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: “Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan”.

Đ nghị Cục Hải quan Đồng Nai liên hệ với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nội địa đăng ký tờ khai nhập khẩu linh kiện, phụ tùng để lắp ráp xe ô tô để xác định doanh nghiệp nội địa sau khi bán xe ô tô cho DNCX đã hay chưa được hoàn thuế.

Trường hợp DNCX mua xe ô tô từ nội địa, doanh nghiệp nội địa đã nộp đầy đủ các loại thuế, thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định và chưa thực hiện hoàn thuế thì khi DNCX bán lại xe ô tô vào nội địa không phải làm thủ tục hải quan, DNCX sử dụng hóa đơn loại “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” để xuất cho doanh nghiệp nội địa theo hướng dẫn tại công văn số 3652/TCT-CS ngày 08/9/2015 của Tổng cục Thuế (bản photocopy đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Giám sát quản lý;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: V
T, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng